مشاوره وراهنمایی

مطالعات،مقالات ودست نوشته های فردی

فرم طرح تحقیق

بنام خدا

فرم شماره1

نام  و نام خانوادگی دانشجو:علی اصغرشاملو(87889310016)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم طرح تحقیق

 

 

درخواست تصویب موضوع پایان نامه

کارشناسی ارشد و رساله دکتری

 : عنوان  تحقیق

 

رشته: مشــــاوره و راهنمــــائی

مقطع: کــارشنــاســی ارشــد

 

 

 

                                                                                                        باسمه تعالی                                                                                                  شماره:           

                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ:       

فـــرم طــرح تحـقیـق

 

درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

 

توجه: این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود

عنوان تحقیق:

 

اطلاعات مربوط به دانشجو 1-

نام: نام خانوادگی :      شماره دانشجویی:

رشته تحصیلی: مشاوره و راهنمایی   مقطع : کارشناسی ارشد   دانشکده: روانشناسی و علوم تربیتی   دوره:

تاریخ و سال ورود: 1/7/1387

آدرس پستی در تهران:                                                                     تلفن:

آدرس پستی در شهرستان:

استان گلستان- تلفن   همراه :

- 2 اطلاعات مربوط به استادراهنما

 نام :      نام خانوادگی: تخصص اصلی :

تخصص جنبی:                               آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی:

رتبه دانشگاهی: مربي پايه 13 :                       سمت : هیأت علمی

سنوات تدریس کارشناسی ارشد/دکتری:

آدرس: تهران                                                              تلفن:

 

-3 اطلاعات مربوط به استاد مشاور

 

نام : نام خانوادگی:  تخصص اصلی:

رتبه دانشگاهی یا درجه تحصیلی: شغل : محل خدمت:دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده کارشناسی ارشد/دکتری:  مورد

تعداد پایان نامه ها و رساله های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد/ دکتری:

 -4اطلاعات مربوط به پایان نامه:

 مشخصات مربوط به پایان نامه: :

الف: عنوان پایان نامه

فارسی           انگلیسی    

ب: نوع کار تحقیقاتی: بنیادی      نظری        کاربردی          عملی

پ: تعداد واحد پایان نامه: 4

ت: پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق:

 -5   بیان مسئله

ح: بیان مسأله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق، منظور تحقیق)

1-   تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء، پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت با آزمایش تئوریها و نظریه ها می پردازد و به توسعه دانش رشته علمی کمک می نماید.

2-   تحقیق نظری: نوعی پژوهش بنیادی است واز روشهای استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می کند وبر پایه مطالعات کتابخانه انجام می شود.

3-   کاربردی پژوهش است که با استفاده نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، تولیدات، ساختارها و تفکرهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود

4-  .تحقق علمی پژوهشی که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی و با هدف رفع   مسائل و مشکلات جوامع   انسانی انجام می شود.

-6 سوابق مربوط به تحقیق

سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده در باره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود درباره موضوع تحقیق(

 

 -7 اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم از موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی و غیره)

هدف کلی :

اهداف ویژه:

 

 

 - 8 روش کار

الف) نوع روش تحقیق:

 

ب) روش  گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و غیره) :

 

پ ) ابزر گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه، کارت مصاحبه، کارت مشاهده، کارت آزمون، فیش، جدول و غیره:(

   

  

ت) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

.

 -9 زمان انجام تحقیق

الف) طول مدت اجرای تحقیق:

 ب)تاریخ شروع:

 

 

 

 

باسمه تعالی

فرم الف

فرم اطلاعات پیان نامه های کارشناسی ارشد

نام واحددانشگاهی:دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

نام ونام خانوادگی دانشجو: نام پدر:   ش ش:               محل صدور:

 

شماره دانشجویی:           ملیت:              سال ورود:         وضعیت تأهل:

 

نحوه پذیرش:آزمون سراسری           سال اخذپایان نامه:1387      نیمسال اخذپایان نامه :دوم             تعدادواحد:4             

رشته تحصیلی: مشــــاوره و راهنمــــائی                             کدرشته:

علوم انسانی       رشته فرعی: مشــــاوره و راهنمــــائی                            

نام ونام خانوادگی استاد راهنما:سرکارخانم مرتبه علمی:

کدشناسایی استا دراهنما :                                                                            رشته تحصیلی:

تعدادپایان نامه های کارشناسی ارشدواحدکه ایشان به عنوان استادراهنمادرحال حاضر وبه طورهمزمان باآن همکاری دارند:

 

تعدادپایان نامه های کارشناسی ارشدواحدکه ایشان به عنوان استادمشاوردرحال حاضر وبه طورهمزمان باآن همکاری دارند:

                                                                                                                      امضاء استادراهنما:

نام ونام خانوادگی استاد مشاور1:سرکارخانم مرتبه علمی:

کدشناسایی استا د مشاور1:                                                                            رشته تحصیلی:

تعدادپایان نامه های کارشناسی ارشدواحدکه ایشان به عنوان استادراهنمادرحال حاضر وبه طورهمزمان باآن همکاری دارند:

 

تعدادپایان نامه های کارشناسی ارشدواحدکه ایشان به عنوان استادمشاوردرحال حاضر وبه طورهمزمان باآن همکاری دارند:

 

                                                                                                                                           امضاء استاد مشاور1:

 

امضاء مدیرگروه:                                                                                     امضاء معاون پژوهشی واحد:

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 11:32  توسط علی اصغرشاملو  |