مشاوره وراهنمایی

مطالعات،مقالات ودست نوشته های فردی

آزمون اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی

باسمه تعالی

آزمون اصول وفنون راهنمایی  و مشاوره تحصیلی دانشگاه پیام نورکلاله

ردیف

شرح سؤال

بارم

1

مقصود از هدایت در آموزش و پرورش راه نمودن و کمک به مراجع است .    ص          غ    

0.25

2

 هدایت با دستوردادن، تلقین کردن ، موعظه کردن ،... تفاوت ندارد و جنبه های مختلف رشد شخصیت را در برنمی گیرد؟       ص            غ       

0.25

3

در فرایند مشاوره ، مشارکت مراجع و مشاور و تعامل این دو مطرح است.         ص                 غ

0.25

4

هدف از مشاوره کمک به مراجع است تا بتواند با واقعیت رابطه مفید تری داشته باشد.    ص                 غ

0.25

5

در خدمت اطلاعاتی با جمع آوری اطلاعات همه جانبه ، کاربرد روش ها و ابزارشناخت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از اطلاعات مثبت و عینی درمورد هر دانش آموز است.     ص           غ        

0.25

6

 

یکی از مزایایی راهنمای انفرادی بهره وری تعداد بیشتری از دانش اموزان و صرفه جویی در وقت و هزینه می باشد.                 ص                 غ 

0.25

7

راهنمای تحصیلی موجب می شود که اطلاعات درست و لازم در زمینه تحصیلی و شغلی به دانش اموزان داده شود.                         ص                 غ     

0.25

8

در فرایند راهنمای حرفه ای،اولین گام،شناخت استعدادها و علایق و انگیزهای مختلف فرد است.

                                   ص                 غ     

0.25

9

یکی از دلایلی که انسان کار می کند از دیدگاه ارزشهای الهی این است که مورد تایید دیگران قرار گیرد.

                                  ص                 غ     

0.25

10

.این جمله که"هرگزدونفرمانند هم نیستند یکی برای شغلی مناسب است و دیگری برای شغلی دیگر"از پیامبر است. .                           ص                 غ      

0.25

11

در مورد راهنمای حرفه ای و تحصیلی می توان گفت که راهنمایی حرفه ای قبل از راهنمای تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است.      ص                 غ 

0.25

12

7.الگوی جدید راهنمایی شامل راهنمایی به عنوان مجموعه ای از خدمات ،راهنمایی مبتنی بر رشد و رشد شخصیتی است.               ص                 غ     

0.25

13

از بنیانگذاران الگوی راهنمای مبتنی بر رشد ،می توان پیترز و متوسن را نام برد.             ص                 غ     

0.25

14

راهنمایی و تعليم و تربيت .................یکدیگرند.  

الف :  تسهیل کننده       ب:  لازم و ملزوم        ج: پوشش دهنده      د: الف و ج صحیح است.

0.25

15

صاحبنظران راهنمایی و مشاوره ، سرآغاز جنبش راهنمایی را به صورت منظم و سازمان یافته از چه سالی به بعد می دانند؟                الف:1907        ب:1901      ج:1905      د:1904

0.25

16

از نظر تایلر مشاوره مربوط به چه انسانها و با چه خصوصیاتی است؟

الف: افراد عادی که هویت و شناخت روشنی از خود دارند.

ب: افراد غیر عادی که هویت و شناخت روشنی از خود دارند.

ج: افراد غیر عادی مشكلات و اختلالات عمیق شخصیتی هستند.

د: افراد عادی که هویت و شناخت روشنی از خود ندارند.

0.5

17

اولین مرکز راهنمایی حرفه ای در چه سالی و توسط چه کسی ایجاد شد؟

الف:1907 بینه         ب:1907 فرانک پارسونز            ج:1908 بینه       د:1908 فرانک پارسونز

0.5

18

دانشمندان نقش  راهنمایی در آموزش و پرورش را مترادف با چه موضوعاتی میدانند؟

الف: گسترش علوم و تکنولوژی          ب: استقرار عدالت اجتماعی

ج: تعلیم و تربيت                              د: تامین کننده نیازهای فردی و اجتماعی

0.5

19

فلسفه مشورت رسیدن به ..................است.       الف:  کمال   ب: هدایت     ج: بالندگی      د: رشد 

0.25

20

مولای متقیان فرمود: نیست بی چیزی و فقری مانند نادانی و جهالت و نیست پشتیبانی مانند ...........

الف: استعداد    ب: عقل         ج: اعتماد        د: مشورت    

0.5

21

امام صادق (ع) می فرمایند: با کسانی مشورت کن که...................باشند.

الف : باتقوا      ب: راستگو       ج: لایق     د:  خدا ترس  

0.5

22

انستیتو ژان ژاک روسو  توسط چه کسی تاسیس شد؟     

الف: ژان ژاک روسو       ب: فرانک پارسونز        ج: کلاپارد          د: بینه    

0.5

23

انستیتو ژان ژاک روسو در چه سالی  تاسیس شد؟      الف:1907    ب:1908     ج:1909    د:1912

0.5

24

تصمیم گیری نهایی در جریان مشاوره به عهده چه کسی است؟

الف: مشاور    ب: مراجع    ج: مشاور و مراجع      د: هر کسی که صلاحیت بیشتری داشته باشد.

0.5

25

حضرت رسول اکرم (ص) میفرمایند: هیچ پشتوانه ای محکمتر از ..................... نیست.

الف: توکل          ب: اندیشه       ج: راهنمایی            د: مشورت

0.5

26

نقش ....................در اموزش و پرورش افراد به حدی است که عده ای از دانشمندان آن را مترادف با تعلیم و تربیت دانستند.                       الف: مشورت       ب: راهنمایی        ج: مشاوره            د: استشاره  

0.5

27

 کدامیک از موارد زیر قلب راهنمایی به شمار میرود؟                     

الف: مشاوره         ب: راجع             ج: مشاور                       د: مشورت

0.5

28

مقصود از هدایت در آموزش و پرورش چیست ؟                                                      

الف: راهنما یی و ارشاد                ب: دستور دادن و تلقین کردن                            

ج : :راه نمودن و کمک به مراجع                  د: اجبار و اکراه

0.5

29

جمله زیر بیانگر کدام هدف از اهداف راهنمایی می باشد؟

« این اهداف می تواند شامل کمک به دانش آموزان در حل مشکلات تحصیلی ، خانوادگی، مالی و یاری دان به آنان در انتخاب درس و رشته تحصیلی و کمک در انمتخاب حرفه و شغل می باشد.

الف: هدف عالی           ب: هدف های غایی         ج: هدف های واسطه ای                د: هدفهای آنی و نزدیک

0.5

30

کدام صاحب نظر مشاوره در جهان معاصر هدف نهایی از راهنمایی را کمک دادن به هر فرد برای رشد شخصی، روانی و تسهیل بلوغ اجتماعی وی می داند؟       الف: پیاژه      ب: فروید          ج: راجرز          د: وکسلر

0.5

31

از دیدگاه راجرز هدف نهایی از راهنمایی چه می باشد؟

الف: رشد شخصی، روانی و تسهیل بلوغ اجتماعی                ب: رشد متعادل تمام ابعاد آدمی

ج: بسط توانایی های او برای خود شناسی                د:  رشد شخصیت آدمی از جنبه های بدنی ، عقلانی و غیره

0.5

32

کدام گزینه زیر در رابطه با اصول راهنمایی درست نمی باشد؟

الف: راهنمایی، جریانی است مستمر و مداوم بنابراین در طول زندگی می باید ادامه یابد

ب: راهنمایی برای همه افراد و در تمام سنین انجام می گیرد

ج: راهنمایی بر تفاوت هابی فردی از نظر توانایی ها و محدودیت ها تکیه ندارد

د: راهنمایی بر مسئولیت هر فرد در برابر خالق هستی، در برابر خود و جامعه خویش تاکید دارد.

0.5

33

جمله زیر نمایانگر چه تعریفی می باشد؟

« مجموعه کوشش ها و فعالیت های منظم که از طرف مدرسه برای شاگردان  عرضه می گردد.

الف: خدمت اطلاعاتی         ب: خدمات راهنمایی             ج: خدمت ارزیابی              د: خدمت برنامه ریزی

0.5

34

کدام خدمت از خدمات راهنمایی باید در کشورمان در صدر برنامه های راهنمایی قرار بگیرد؟

الف: خدمت راهنمایی        ب: خدمت ارزیابی                 ج: خدمت اطلاعاتی           د: خدمت برنامه ریزی

0.5

35

هدف اساسی از خدمت ارزیابی چه می باشد؟

الف: در مدرسه دانش آموزان را بهتر بشناسند                 ب: از توانایی ها و محدودیت های خود آگاهی یابند

ج: جریان کلی آموزش و پرورش را به دایر ه ای تشبیه کنیم           د: الف   و ب

0.5

36

انجام خدمت مشاوره ای به شکل مطلوب در مدارس و دانشگاه های ایران، مستلزم وجود چه کسانی می باشد؟

الف: پزشکان                  بک مدیران              ج: مشاوران و راهنمایان               د: روانپزشکان

0.5

37

پیگری چگونگی استفاده از فرصت ها و ارزیابی در حوزه کدام خدمات راهنمایی می باشد؟

الف: خدمت اطلاعاتی    ب: خدمت ارزیابی     ج: خدمت مشاوره ای    د: خدمت برنامه ریزی تحصیلی ، شغلی

0.5

38

انجام خدمت برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در مدارس ایران مستلزم برنامه ریزی های دراز مدت و میان مدت در ایجاد گسترش  فکدام خدمت از خدمات راهنمایی باید در کشورمان در صدر برنامه های راهنمایی قرار بگیرد؟ الف: خدمت راهنمایی       ب: خدمت ارزیابی            ج: خدمت اطلاعاتی        د: خدمت برنامه ریزی

0.5

39

کدام یک از موارد زیر نشانگر اعمال راهنمایی بصورت فردی می باشد؟

الف.ارایه ضوابط انتخاب رشته تحصیلی                     ب.رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

ج.مباحث مربوط به مسایل جنسی                             د.عرضه اطلاعات لازم در زمینه مقررات

0.5

40

کدام یک از موارد زیر جزءفواید راهنمایی تحصیلی نمی باشد؟

الف.موجب می شود که دانش اموز به توانایی ها و محدودیتهای وجود خویش پی ببرد.

ب.به انطباق دانش اموز وسازگاری واقعی او با محیط آموزشگاه کمک میکند .

ج.افت تحصیلی را به حداقل می رساند.

د.باعث می شود که فرد اطلاعات صحیح وجامعی در مورد حرفه های مختلف جامعه بدست آورد.

0.5

41

کدام یک از گزینه های زیر علل کار کردن از دیدگاه روان شناسان را بیان می کند؟

الف.تحصیل رضای خالق و کسب سعادت اخروی                  ب.خودنمایی کردن

ج.خدمت به مردم ورفع نیازهای جامعه                              د.ازدیاد درآمد وتامین رفاه

0.5

42

.این جمله از کیست"معلمان باید ذوق وشوق طفل را در انتخاب هنر و پیشه رعایت کنند ووی را به استفاده از آن چیزی که آموخته است وادار کنند"

الف.سسیرو                     ب.خواجه نصیرالدین طوسی       ج.ابن سینا                  د.افلاطون

0.5

43

کودکان تا چند سالگی تصورات واقعی نسبت به حرفه ها و مشاغل ندارند؟

الف.حدود 11سالگی             ج.بعداز 13سالگی                 ب.11تا 17سالگی               د.14تا 15سالگی

0.5

44

از مراحل انتخاب شغل مرحله انتخاب های آزمایشی در چه سنی اتفاق می افتد؟

الف.از سن 17 سالگی                                 ج.14تا15سالگی

ب.حدود 11سالگی                                       د.11تا17سالگی

0.5

45

در مورد کدام یک از گزینه های زیر راهنمایی سازشی بکار نمی رود ؟

الف.لکنت زبانو اختلالات گویای                      ج.تردید در انتخاب رشته تحصیلی

ب.آشنا ساختن فرد با توانایهای خود                   د. بیکاری و عدم اشتغال فرد

0.5

46

کدام یک از الگوهای راهنمایی شامل الگوی پارسونی و الگوی راهنمایی مشابه با تعلیم و تربیت می باشد؟

الف.الگوهای ثانویه راهنمایی                         ج.الگوهای جدید راهنمایی

ب.الگوهای  اولیه                                        د.الگوهای راهنمایی مبتنی بر رشد

0.5

47

در کدام الگوی راهنمایی تنها مشاور نقش عمده را بر عهده ندارد بلکه کلیه کارکنان در برنامه راهنمایی مسؤلیت دارند؟

الف.الگوهای جدیدراهنمایی                               ج.الگوهای راهنمایی به عنوان مجموعه خدمات

ب. الگوهای راهنمایی مبتنی بر رشد                     د.الگوهای ثانویه راهنمایی

0.5

48

کدام یک از گزینه های زیر جزء محدودیتهای الگوی راهنمایی به عنوان مجموعه خدمات نیست ؟

الف. توجه بیشتر به روش مصاحبه در مشاوره      ج.گردآوری اطلاعات با استفاده از فنون و روشهای مختلف

ب . اجرای آزمودنی های مختلف                      د. برنامه راهنمایی بر مشاور و فعالیتهای وی متمرکز نیست

0.5

مؤفق باشید-شاملو

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 10:8  توسط علی اصغرشاملو  |